SYNSPUNKT: Varsler protesttog mot Hove-planene

HOVE-DEMONSTRASJON: I oktober 2018 ble det demonstrert for bevaring av Hoveodden med Liv Arneberg i spissen. Nå inntar Hove-demonstrasjonen Arendal sentrum. ArkivfotoHOVE-DEMONSTRASJON: I oktober 2018 ble det demonstrert for bevaring av Hoveodden med Liv Arneberg i spissen. Nå inntar Hove-demonstrasjonen Arendal sentrum. Arkivfoto
Annonse:

– Hove har i 100 år gjort så mye for oss, la oss denne gang gjøre noe for det Hove vi alle er glade i og vil beholde! heter det i et opprop om bevaring av Hoveodden.

Leserinnlegg:

Hove har vært et populært tursted for folk i Arendal og omegn i mer enn 100 år. Allerede i 1914 ble det gjort forsøk på å få kommunen til å kjøpe området, for å sikre det som rekreasjonssted for lokalbefolkningen. I 1939 kjøpte Arendal og Tromøy kommuner strandområdene mot Hovekilen, den ytterste del av Hoveodden og hele rullestensbeltet til og med fjellet Såta. Formålet var rekreasjon for innbyggerne. Samtidig forlangte kommunene at området innenfor dette friarealet ikke skulle kunne bebygges, og dette ble tinglyst som heftelser på eiendommen. Det er samme område som i dag er planlagt å bli bebygd med hytter og fremmedartede mongolske teltboliger i regi av Canvas Hove og Kristiansand Dyrepark.

Staten var etter krigen eier av den store Hove eiendommen, mens Arendal kommune etter kommunesammenslåingen ble eier av det innkjøpte friarealet. I 1999 overdro Staten hele leirområdet til Arendal kommune for 6 millioner kroner, et rent gavesalg. De store skogsområdene med campingområdet inkludert ble gitt gratis, ettersom formålet var et friluftsområde for befolkningen, og av naturhensyn.

Nå har Arendal kommune i over 3 år gått inn for å la private investorer etablere seg på Hoveodden og der lage en «destinasjon», som klart vil fortrenge lokalbefolkningen og belaste en allerede svært sårbar og slitasje-utsatt natur. Massiv graving og felling av trær er planlagt. Dette rimer svært dårlig med intensjonene bak etableringen av Raet nasjonalpark. Kommunens heleide selskap HDU, har forsøkt å selge eiendom på Hove. Uten å lykkes med dette, har selskapet leid ut både campingområdet og allmenhetens friareal i strandsonen. Kontrakt er inngått for 25 år med mulighet for 20 års fornyelse.

Reguleringsplanen som har vært ute på høring, har møtt enorm motstand i lokalbefolkningen og fra faglig hold. Institusjoner og foreninger som Statsforvalterens miljøvernavdeling, Fylkeskommunen, Ornitologi foreningen, Norges naturvernforbund, Flødevigen forskningsstasjon m. fl. har hatt sterke innsigelser. Arendal kommune har, til tross for dårlig økonomi, brukt flere millioner kroner på denne prosessen som kun er til fordel for private investorer, og som ikke er i tråd med inngåtte avtaler med Staten.

Det er nå helt nødvendig å overbevise kommunens politikere om at nok er nok, og at det er hensiktsløst å fortsette et arbeid med å justere reguleringsplanen. Arendal kommune har brukt alt for store midler på dette allerede, nå må det settes strek.

Vi som undertegner dette oppropet ønsker at Arendal kommune avslutter reguleringsarbeidet for Hoveodden ved å regulere det til et LNF område, og deretter starter en prosess for å få det innlemmet i Raet nasjonalpark.

Etter hundrevis av avisoppslag mot planene til HDU, Canvas og Dyreparken er vi ikke i tvil om hva den vanlige kvinne og mann mener i denne saken. Vi er ikke i tvil om at Hove må bevares for våre etterkommere, på samme måte som vi overtok området fra foreldre og besteforeldre. Vi vet at Hove naturen er nedslitt og at fuglelivet i Hove-kilen har mange rød-listede arter. Vi vil ikke ha Hove kommersialisert, vi vil ikke ha graving, hugst, større parkeringsplasser, nye brygger og bygninger, og vi vil ikke ha aktivitet som forringer naturen og fordriver allmennheten.

I håp om at våre kommunepolitikere snart skal forstå denne tydelige holdningen i lokalbefolkningen, vil det bli arrangert et protesttog i Arendal lørdag 19. februar, med følgende paroler: «Hove for alle», «Stans reguleringen til hytteby og hotell», «Ja til LNF», «Bevar naturmangfoldet på Hove», «Hoveodden inn i Raet nasjonalpark», «Annuller avtalene med Canvas Hove», «Respekter servituttene».

Markeringen begynner kl 1300 med velkomst og informasjon, før vi marsjerer gjennom sentrum og samles igjen på Kanalplassen til appeller og kunstneriske innslag. Alle lag, foreninger, organisasjoner, partier og ikke minst enkeltpersoner oppfordres til å delta og til å få flere med seg. Hove har i 100 år gjort så mye for oss, la oss denne gang gjøre noe for det Hove vi alle er glade i og vil beholde!

Ingebjørg A. Godskesen PP
Helene Thorstensen
Kristina Stenlund Larsen SP
Freddy De Ruiter SV
Jens Aldo Carrizo-Nilsen MDG
Rolf Gunnar Jacobsen FRP
Jørgen Ubisch Naturvernforbundet
Knut Tveiten Helsepartiet
Thore Karlsen Hovelista

Lokalavisen Geita
Denne artikkelen er 1 år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.
Annonse: