Kjøps- og brukervilkår

Vilkårene gjelder for kjøp av digitalt avisabonnement av Lokalavisen Geita.


Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet.

1. Avtalen
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene
Selger er Lokalavisen Geita, Fabakkveien 13, 4812 Kongshavn, kontakt@geita.no, TLF 982 68 194, Org. nr. 919 674 377, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris
Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale for varigheten av abonnementet. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Lokalavisen Geita tar forbehold om prisjusteringer. Digitalaviser i Norge er fritatt for merverdiavgift ut til abonnentene. Totalpris opplyses ved kjøpsknappen, i handlekurven og i kassen. Gjeldende priser for alle produkter bestemmes av prisen ved bestilling. Vi tar forbehold om tekniske feil og korrekturfeil, samt hendelser utenfor vår kontroll.  Innholdet på www.geita.no blir tilgjengelig for kunden i det øyeblikket betalingstransaksjonen er godkjent.

Prisene gjelder fra 8. september 2022: 
Årsabonnement: 1.199,-
Halvår:                   799,-
3 måneder:            469,-
1 måned                159,-

Studentabonnement:
Lokalavisen Geita tilbyr helårs studentabonnement til kr. 799,- pr. år. Send fotokopi av gyldig studentbevis til kontakt@geita.no før du oppretter abonnement for å få tildelt en rabattkode til bruk ved kjøp av helårs abonnement

4. Gavekort
Lokalavisen Geita selger gavekort, som kan innløses ved opprettelse av abonnement. For å bruke gavekortbeløpet må du skrive inn verdikoden printet på gavekortet korrekt. Det har formatet
NAVN-GEITAXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXX. Legg merke til at verdikoden starter med et -tegn. Verdikoden på gavekort har en gyldighet i ett år fra kjøpstidspunktet. Gavekortet leveres på e-post eller kan lastes direkte ned etter kjøp.

5. Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Det er ingen bindingstid på abonnement. Du kan når som helst si opp ditt abonnement ved å logge inn på «Min Geita» og avslutte det selv, eller sende e-post og be om at ditt abonnement opphører. Abonnementet løper til det sies opp av kunden selv og blir automatisk fornyet ved utløpt abonnementsperiode for tilsvarende periode som det ble tegnet for, inntil det sies opp. Abonnementsavgiften belastes registrert betalingsmetode. Manglende betaling anses ikke som oppsigelse. Lokalavisen Geita forbeholder seg retten til prisendringer på ditt løpende abonnement og forplikter seg til å varsle eksisterende abonnenter i god tid før eventuelle endringer. Nye priser kan også gjøres gjeldende for abonnenter som før prisendring har forskuddsbetalt etter tidligere pris. Nye priser kan også gjøres gjeldende for abonnenter som før prisendring har forskuddsbetalt etter tidligere pris. I forbindelse med kampanjer kan andre abonnementspriser- og perioder bli tilbudt.

6. Betalingen
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura. Om du ønsker å betale med e-faktura kan du sende opplysninger om abonnentens navn, adresse, mobilnummer og e-postadresse til kontakt@geita.no og be om at det opprettes abonnement med disse opplysningene. Abonnementet starter når det er opprettet og løper til det eventuelt sies opp. Lokalavisen Geita sender ny e-faktura når abonnementstiden nærmer seg utløpsdato.  Husk å oppgi om du vil starte abonnement for 12, 6, 3 eller 1 måneder. 

7. Levering
Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har fått tilgang til betalt abonnement fra selgeren. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. For å opprette abonnement på Lokalavisen Geita må kjøper registrere seg med fullt navn, e-postadresse og nødvendige opplysninger ellers i feltene for registrering. Det er også mulig å registrere seg ved å velge “Logg inn med Facebook” og “Logg inn med Vipps”. På Kasse-siden finner du denne muligheten i det første feltet under teksten “Til kassen”. Er du allerede registrert abonnent kan du klikke “Logg inn med Facebook”- for å koble ditt brukernavn og passord på Facebook til ditt abonnement på Lokalavisen Geita.

8. Angrerett
Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.
Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

9. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Lokalavisen Geita er ikke ansvarlig for eventuelle mangler ved utstyr eller tjenester som er nødvendig for bruk, som programvare, maskinvare eller internettilgang.
Forhold som gir grunnlag for å reklamere på tjenesten eller leveransen, skal skje uten opphold ved henvendelse på e-post til kontakt@geita.no. Lokalavisen Geitas ansvar ved reklamasjon er maksimalt begrenset til beløpet som er betalt for tjenesten i det aktuelle tidsrommet. Det gis ikke erstatning for eventuelle følgekostnader.

Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

10. Personopplysninger
Alle opplysninger du deler i forbindelse med abonnementsinngåelse behandles konfidensielt. I forbindelse med bestillingen, godtar du at Lokalavisen Geita lagrer og bruker informasjonen din. Vi gjør dette for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg. Vi dokumenterer også all kommunikasjon vi har med deg via e-post, for å kunne tilby tjenesten som du forventer av oss.  Lokalavisen Geita forbeholder retten til å bruke kundens registrerte e-postadresse for å sende ut informasjon for markedsføring og nyhetsbrev. En informasjonskapsel (cookie) er en tekstfil som sendes fra et nettsted til datamaskinen der den er lagret enten i minnet (session cookies) eller som en tekstfil (tekstbaserte informasjonskapsler). Informasjonskapsler brukes til å lagre elementer som “Logg inn” eller “Handlekurv” mens du surfer rundt på ulike nettsteder. Hvis nettleseren din er satt til å ikke akseptere informasjonskapsler (cookies), vil du ikke være i stand til å gjøre kjøp på Lokalavisen Geita. Du kan enkelt endre dette i innstillingene til nettleseren din. Vær oppmerksom på at vi ikke bruker informasjonskapsler for å lagre personlig informasjon om deg. Informasjonskapsler er tekstfiler som lagres på din datamaskin. Filene kan kun leses av geita.no og av deg selv, og benyttes for eksempel for å se om du har besøkt siden tidligere, tidspunktet for besøket samt hvilket annet nettsted du kom fra. Du kan hindre at informasjonskapsler lagres på datamaskinen ved å endre innstillingene i nettleseren. Dette kan påvirke funksjonaliteten og kvaliteten på nettstedet og tjenestene. Lokalavisen Geita kan bruke tredjepartstjenester som gjør detaljerte analyser av dine bruksmønstre, statistikk, brukeropplevelse, administrere tilgangskontroll m.m. Eksempler på slike tredjepartstjenester vi per i dag bruker er Google Analytics, for å analysere digital trafikk for å gi abonnentene en god bruker- og leseopplevelse. Lokalavisen Geita bruker også infrastruktur- og annonsetjenester fra Google. Du finner informasjon om Googles tjenester og hvordan du kan påvirke Google sin bruk av personopplysninger på policies.google.com. Dersom du har en Google-konto, har du også mulighet til å endre personlige annonseinnstillinger på google konto.

11. Sletting av registrerte opplysninger
For å slette dine registrerte opplysninger hos Lokalavisen Geita om du ønsker dette, sender du e-post til kontakt@geita.no for å be om at din brukerkonto med registrerte personopplysninger blir slettet.

12. Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23400600.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Kontakt
Har du spørsmål angående våre salgsbetingelser og vilkår? Ta gjerne kontakt på kontakt@geita.no