Gratulerer så mye til Ole Ottersland!

FORFALL: Det over 150 år gamle huset bærer nå preg av forfall og hærverk. Foto: Esben Holm EskelundFORFALL: Det over 150 år gamle huset bærer nå preg av forfall og hærverk. Foto: Esben Holm Eskelund

Han fikk viljen sin, og vil gå inn i historien som den som bevisst vandaliserte kulturminnet Jomfruholmen.

Aksepten for rivning nå er en konsekvens av Ottelands langtidsplan for Jomfruholmen. Siden viljen til å bevare er totalt fraværende, så har dessverre forfallet kommet så langt at rivning blir utfallet.
Vi må tørre å stå for reguleringsbestemmelser og bevaringsplaner og ikke la oss presse til uheldige arkitektoniske elementer i våre bevaringsverdige kulturmiljøer.
Alternativ H som det fremgår av skissen, kan ikke ses på som en god erstatning på Jomfruholmen dersom ikke eksteriøret får flere elementer hentet fra det opprinnelige huset.
Når bevaringsplaner og reguleringsplaner ikke blir respektert, er dette en av konsekvensene.

Jeg håper at fornuften seirer og at huset får en utforming i tråd med Reguleringsbestemmelse datert 16.01.18:
«H570_1 – H570_2 er fastsatt til bevaringssoner for bevaring av kulturmiljø. Formålet med hensynssonene er å sikre at ny bebyggelse og nye anlegg forholder seg til de eksisterende bygninger og bygningsmiljø på en slik måte at de i størrelse, form, proporsjoner og arkitektonisk uttrykk underordner seg det helhetlige kulturmiljøet.
Nytt hovedhus skal fremstå som hovedhuset på øya. Områdets særpregede kulturmiljø skal videreføres. Ved utbedring, reparasjon eller ev. gjenoppføring av eksisterende bygninger skal bygningenes karakter mht former, materialer, målestokk og proporsjoner opprettholdes.»

I kommuneplanutvalgets møte 28.02.18 stemte Arbeiderpartiet og SV for å bevare i tråd med reguleringsbestemmelse og bevaringsplaner.
Benedikte Nilsen (H) sier at det ikke bør være forskjell på Kong Salomo og Jørgen Hattemaker, men det er jo det de stemmer for!

Dette er for meg respektløst overfor alle andre som bor i områder regulert til bevaringsverdig spesialområde og som må forholde seg til regelverket.
Etter mitt syn er Høyre, Frp, V, KrF, og Pp blitt «gisler» av Ottersland. Og hvor er det blitt av det verdikonservative Høyre?

Kristin Lorentsen
1. vara bystyret, Arendal Arbeiderparti

Lokalavisen Geita
Denne artikkelen er 6 år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.