LEDER: Politikerne bør trykke på pause-knappen

ØYNA-TILTAK: Det søkes om flere tiltak som griper inn i eksisterende friområder etter at kommunen varslet reguleringsarbeid for stinett og tilgang til Gåsholmen på Øyna. Nå bør politikerne sette bremsene på for strandsonen. Foto: Esben Holm EskelundØYNA-TILTAK: Det søkes om flere tiltak som griper inn i eksisterende friområder etter at kommunen varslet reguleringsarbeid for stinett og tilgang til Gåsholmen på Øyna. Nå bør politikerne sette bremsene på for strandsonen. Foto: Esben Holm Eskelund

Sist oppdatert kl. 17:14 3. desember 2019

Trykket på strandsonen Øyna er så kraftig at politikerne nå bør handle.

Flere saker i kommunens byggesaks- og planavdeling det siste året har kommet til etter kommuneplanutvalgets befaring på Øyna i fjor høst. Den største pågående saken er reguleringsarbeidet som er satt i gang av kommunen selv. I 1983 ble den gjeldende reguleringsplanen for Øyna vedtatt i kommunestyret på Tromøy, der det ble regulert inn friområder. Disse ble aldri overtatt av kommunen, som i 1992 ble slukt av Arendal kommune. Nå jobber planavdelingen med å sikre deler av stinettet, samt tilgang til Gåsholmen som friområder.

I flere år har utbyggingen i strandsonen på Øyna foregått stykkevis og delt. Etter søknader har kommunen godkjent riving av en rekke hytter, samt oppføring av nye. I tillegg har det blitt gjort tiltak som ikke har vært etter boka. Det er kanskje noe i utsagnet om at det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse. I alle fall for enkelte. Det fremstår som urimelig at eierne av en fritidsbolig i sjøkanten ved Markvig i Tromøysund før sommeren i fjor ble pålagt å rive sin ulovlige brygge, som ble søkt ettergodkjenning for, mens en hytteeier på Gitmertangen på Øyna i år glatt fikk ettergodkjent en brygge og en 24 meter lang gangbro fire år etter at det ble oppført – da var det kun gitt rammetillatelse, men ingen igangsettingstillatelse.

Det burde ikke spille noen rolle om at det ene vurderes som mer lovlig enn det andre, fordi det ene først søkte og fikk ja, men ikke fulgte skikkelig opp. Lokalavisen Geita mener byggeforbudet i strandsonen generelt må håndheves strengt i våre mest attraktive områder.

Unnfallenheten kommunen har vist for egen reguleringsplan, har ført til et visuelt totalt forandret Øyna sammenlignet med hvordan situasjonen var i 1983. Oppstartsvarselet for det nye reguleringsarbeidet for Øyna i vår, førte til en stor mengde merknader til kommunens planer, både positive og negative. Det har også ført til søknader om bygging. Blant annet har kommunen fått inn et varsel om forslag til reguleringsendring fra en tiltakshaver som ønsker å bygge garasje på privat grunn – i det som er friområde i dag.

Samtidig pågår det en prosess der eieren av en tilstøtende eiendom søker om riving av en utrangert bolig og om å sette opp to nye helårsboliger. Den aktuelle eiendommen er regulert til boligformål. Hovedønsket til søker er å få bygge to helårsboliger, men det antydes i brev til kommunen at grunneier ikke vil sette seg imot at det omreguleres til fritidsbebyggelse. Det siste må ikke skje. Det er viktig å ha muligheter for at folk kan bosette seg også utenfor sentrale strøk.

I sum pågår det et så kraftig press på Øyna etter at kommunen varslet reguleringsarbeid for stinettet og Gåsholmen, at det er på tide å sette på bremsene. Det kan politikerne i kommuneplanutvalget gjøre ved å legge ned et bygge- og deleforbud, som plan- og bygningsloven åpner for. Det vil gi en nødvendig pause i presset inntil det er avklart hva man vil med reguleringen av Øyna.

Allmennheten er ikke tjent med at det tillates tiltak stykkevis og delt når det faktisk rammer det som juridisk er friområder. Øyna bør sees i en sammenheng.

Esben Holm Eskelund

Esben Holm Eskelund

 

 

 

 

Rettelse 3. desember:
Den opprinnelige setningen “Blant annet behandler kommunen nå en søknad om reguleringsendring fra en tiltakshaver som ønsker å bygge garasje på privat grunn – i det som er friområde i dag. Alt tyder på at det kan bli godkjent administrativ uten at politikerne blir koblet på i saken.” er endret til “Blant annet har kommunen fått inn et varsel om forslag til reguleringsendring fra en tiltakshaver som ønsker å bygge garasje på privat grunn – i det som er friområde i dag.”

Bakgrunnen for endringen i teksten er at kommunen mener de ikke har mottatt noen søknad ennå, samt at påstanden om at saken bli avgjort administrativ trekkes i tvil på grunn av innsigelser fra fylkesmannen og fylkeskommunen.

Lokalavisen Geita
Denne artikkelen er 5 år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.