Nasjonalparkstyrets rolle på Hoveodden

RAET NASJONALPARK: Hvor går grensene, og hva er nasjonalparkstyrets rolle? Denne pressemeldingen fra Raet Nasjonalparkstyre forklarer. Kart: Raet NasjonalparkRAET NASJONALPARK: Hvor går grensene, og hva er nasjonalparkstyrets rolle? Denne pressemeldingen fra Raet Nasjonalparkstyre forklarer. Kart: Raet Nasjonalpark

Sist oppdatert kl. 14:47 19. oktober 2018

Pressemelding fra Raet nasjonalparkstyre vedrørende Hoveodden.

I etterkant av presentasjon av og pressemelding om Canvas Hove på Hoveodden 16.10.18 har det vært mange henvendelser til Raet nasjonalparkstyre.
Raet nasjonalparkstyre ønsker å opplyse om og oppklare vår rolle og vårt ansvar. Raet nasjonalparkstyre har mandat til å forvalte Raet nasjonalpark og Søm Landskapsvernområde. Alle tiltak i verneområdene skal behandles av Raet nasjonalparkstyre.

Grenseavklaring

Området der Hove Camping ligger er utenfor Raet nasjonalpark. Området inngikk i tidligere Raet landskapsvernområde, men ble tatt ut i verneprosessen frem mot 2016 fordi man ikke
ønsker tung infrastruktur inne i en nasjonalpark. Nasjonalpark har strengere vern og kriterier enn landskapsvern. Hove Leir ble tatt ut med samme begrunnelse.

Se kart 

Arendal kommune er grunneier av hele Hoveodden, og Hove Drift og Utvikling forvalter dette arealet på vegne av Arendal kommune.

Nasjonalparkstyrets rolle i tilknytning til næringsdrivende på Hoveodden

Nasjonalparkstyret er ikke part eller delaktig i prosessen med å inngå ny kontrakt om næring på Hoveodden. Dette er en sak mellom Arendal Kommune, Hove Drift og Utvikling og tilbyderne de har hatt i sin anbudsrunde. Styret konstanterer at kontrakt er tegnet med LowCamp og Hove Drift og Utvikling om konseptet Canvas Hove. Styret fikk informasjon om kontrakten den 16.10.18 på lik linje med øvrige innbyggere i regionen.

Nasjonalparkstyrets rolle fremover blir å behandle eventuelle søknader fra Canvas Hove på lik linje med andre søknader i Raet nasjonalpark og Søm landskapsvernområde. Styret behandler omtrent 60 søknader årlig om tiltak i verneområdet.

Nasjonalparkstyret vil være høringspart for reguleringsplaner og søknader om tiltak på områder som ligger rett utenfor grensen til verneområdene og som kan påvirke verneverdiene i henhold til naturmangfoldloven § 49.

Hoveodden og allmennt friluftsliv

Kontrakten omfatter arealet der Hove Camping ligger i dag, dvs det arealet som er utenfor Raet nasjonalpark. Raet nasjonalpark på Hove er -og skal fortsatt være- er friområde for både lokalbefolkning og besøkende.

Friluftsliv som bading, strandliv, båtliv og mosjonering m.m. i Raet nasjonalpark på Hoveodden skal ha like gode muligheter uavhengig av hvem som er driver av campingområdet.

Det er ikke under noen omstendigheter rom for å ta betalt for bruk av verneområder eller friluftslivområder i henhold til friluftslivloven og allemannsretten.

Verneforskriften åpner for å legge til rette for friluftsliv:

Forskrift om vern av Raet nasjonalpark, Tvedestrand, Arendal og Grimstad kommuner, Aust-Agder  https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2016-12-16-1632?q=raet

  • 3, 4.ledd (…) Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til g) bygging av nye konstruksjoner og installasjoner, oppsetting av nye skilt og merking av stier, for å legge til rette for friluftsliv i samsvar med retningslinjene i forvaltningsplanen.

Ved spørsmål, ta kontakt med nasjonalparkforvalter i Raet nasjonalpark. Kontaktinfo finnes på https://raetnasjonalpark.no/kontakt-oss/

Se også https://www.facebook.com/raetnasjonalpark/

 

Med hilsen
Jenny Marie Gulbrandsen
nasjonalparkforvalter

 

Lokalavisen Geita
Denne artikkelen er 6 år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.